Teoria prawa

Wśród powszechnie stosowanych nauk, jakie wiążą się z szeroko rozumianą dziedziną prawa, warto wyszczególnić teorię prawa będącą zdecydowanie najmłodszą z dziedzin, o których mowa w kontekście charakterystyki tej wiedzy w ogóle. Wynika to przede wszystkim z tego względu, że teorię prawa, a w zasadzie jej rozwój przypisuje się rozwojowi okresu pozytywistycznego, który w kontekście prawa też dał się we znaki, tworząc coś, co określane jest mianem pozytywizmu prawniczego. W zasadzie śmiało można podkreślić, że jest to końcówka dziewiętnastego stulecia.
Pozytywizm w kontekście prawnym to nic innego jako teoria prawa, która głosi jako punkt wyjścia, iż rzeczywistość prawna może być tworzona na przykład przez pracodawcę. Warto także dodać, że jest to w pewnym sensie odejście od teorii prawa w rozumieniu nauk dogmatycznych.

Teoria prawa jest jedną z problematycznych dziedzin filozofii prawa, większej gałęzi prawnej, która dynamicznie rozwija się od stuleci. Refleksja nad prawe w odniesieniu do szeroko rozumianej filozofii ma aspekt długotrwały oraz cechuje się mocno zróżnicowaną tradycją. Rozwijała się przez wieki i mimo wszystko nadal stanowi dziedzinę otwarta, która bez przerwy ulega przeobrażeniom i kolejnym zmianom. Jak głosi współczesny przedstawiciel filozofów prawa, tj. Robert Alexy, ten rodzaj dziedziny prawniczej powinien bazować na trzech nadrzędnych, podstawowych grupach zagadnień, jakie stanowią swego rodzaju problemy filozoficzne. Mowa tu o legitymizacji czyli uprawomocnieniu, wymiarze prawa faktycznego a także istocie prawa.
Autor artykułu: